How to use this Site & rules

Alle artikelen op deze site zijn verhuur artikelen (tenzij anders vermeld bij de beschrijving)

 

U kan artikelen opzoeken rechtstreeks via  de zoekfunctie (bovenaan de pagina) of via de categorieen.

Is er een artikel dat u niet direct vindt ?

probeer met een synoniem, in een andere taal of met “gebruikelijke spreektaal”.

Gaat u via de categorieen?

Kijk in vergelijkbare categorieen (bvb feestmateriaal & catering)

U heeft u bestelling samengesprokkeld?

Laat ons dan meer nuttige info weten in de mededeling aan het einde van bestelprocedure . zoals data, locatie, transport (of niet), huurperiode

Wij kijken uw bestelling na en koppelen terug naar u via mail, waarna verdere afspraken en praktische info worden uitgewisseld. Er is geen huur zonder dat wij u schriftelijk (mail) hebben gecontacteerd

u hoeft u artikel maar 1 maal in uw “cart ” te steken, bij het uitchecken kan je de hoeveelheid aanpassen 

de site geeft aan dat er niet genoeg in stock is van een artikel. 

geen paniek, er is misschien een juist een aanvraag geweest van een zelfde product maar voor een andere datum  en het systeem is nog niet gereset.

 

Huurprijzen (excl 21% BTW) staan in de catalogus onder elk item. Deze prijs geldt voor drie dagen

De huurder zorgt zelf voor adequaat vervoer (heen en terug) en dekens, banden of koord indien nodig.

Reservaties van tevoren kunnen via online bestelling deze site of via mail. 

De Decorkliniek doet standaard geen transport van gehuurde goederen

Wij kunnen wel een via een offerte transport oplossingen voorstellen.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder/uitlener, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst.

2.1 De huurprijzen, zoals omschreven op de website van  De Decorkliniek bvba zijn gebaseerd op de hiertoe vermelde periodes ;

-standaard worden deze voor gebruik tijdens het weekend opgehaald op vrijdag en teruggebracht op maandag, aan de prijs van 1dag.

–Voor overige dagen of periodes wordt er een offerte gemaakt.

2.2 Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode en voor een vast bedrag.

 

 

Artikel 3. betaling

3.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder het huurgeld te betalen zoals genoemd in de overeenkomst tenzij anders overeengekomen. (ofwel cash bij ophaling ofwel op voorhand op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank, geldt de dag van creditering van de rekening van  De Decorkliniek bvba als de dag van betaling.

 

3.2 In geval van facturatie, dient het Orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Na 14 dagen is 2% kredietbeperking van toepassing. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan  De Decorkliniek bvba vooruit betaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt 10 dagen na factuurdatum.

3.3 De prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, transport en eventueel laden en lossen, tenzij anders vermeld

 

 

Artikel 4. Nazicht en recht op verhaal op goede staat van de goederen.

4.1 De huurder is verplicht bij het opnemen van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het één of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24u) na de dag van ophaling de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is opgehaald, in te stemmen en vervalt ieder recht op verhaal.

4.2 De zaken dienen gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld op de hiervoor geleverde wijze (transportkarren, dozen, kisten, …),  en op de begane grond gereed te staan. De verpakking die bij de gehuurde zaken hoort blijft bij de Huurder t.b.v. de kwaliteit. Zijn de zaken niet in gereedheid gebracht voor transport, dan verbeurt de Huurder een forfaitaire boete van € 150,-.

4.3 Gehuurde zaken worden na aankomst op De Decorkliniek gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door het door  De Decorkliniek bvba geregelde transport niet te beschouwen als een dergelijke controle.

-Als de Huurder bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij het aangaan van de overeenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming).

-Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de Huurder daarbij aanwezig was, is de controle door  De Decorkliniek bvba bindend, en zullen de kosten hiervan aan de Huurder worden doorbelast.

4.4 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Huurder ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan de Huurder doorbelast. Indien de Huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door  De Decorkliniek bvba bindend.

 

Artikel 5. Schade, gebreken en reparaties.

5.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

5.2 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Verplichtingen huurder.

6.1 De huurder is verplicht de gehuurde of geleende goederen slechts in overeenstemming met de volgende bepalingen te gebruiken: – De gehuurde goederen in overeenstemming met de gebruiks- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij afhaling van de goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen. – Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.

Artikel 7. Diefstal

7.1 Indien de goederen ontvreemd worden of stuk gemaakt door derden, wordt de huurder verantwoordelijk gesteld.

7.2 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van  De Decorkliniek bvba, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering.

7.3 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde materiaal  is de Huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan  De Decorkliniek bvba te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan  De Decorkliniek bvba te overleggen.

 

 

Artikel 8. Levering en terugbezorging.

8.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huur/uitleen contract aan de verhuurder terug te geven.

8.2 De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Huurder blijft

8.3 Levering en ophaling

Er dient telkens iemand aanwezig te zijn bij levering en ophaling Indien er vooraf schriftelijk duidelijke afspraken werden gemaakt kan dit geleverd worden zonder de aanwezige verantwoordelijke persoon.

Doch, indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Huurder is achtergelaten, rust op Huurder de uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

Bij levering van feestmaterialen rekent  De Decorkliniek bvba 15 minuten tijd voor lossing en inladen. Per extra begonnen kwartier zal 25 euro worden aangerekend.

Zonder uitdrukkelijke afspraken worden onze materialen niet geïnstalleerd door  De Decorkliniek bvba. De levering van feestmaterialen bestaat uit het lossen van de materialen uit onze bestelwagen op een plaats vlakbij de mogelijkheid tot lossing.

Het is aan de huurder om de nodige plaats te voorzien voor het parkeren van de bestelwagen/ vrachtwagen voor lossing. Indien hier parkeerkosten aan verbonden zijn zullen deze worden doorgerekend aan de huurder

 

 

Artikel 9. Verzekering

9.1 De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld.

9.2 De huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

 

Artikel 11. Wijzigingen

11.1 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenspraken ook als zijn voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

12.1 Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, en de algemene voorwaarden zelf, vallen onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen.

12.2 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het interne Belgische recht van toepassing.